Styremøtereferater Referat fra styremøte: April 2023

Postet av Drøbak Hundeklubb den 7. Apr 2024

Styremøte Drøbak Hundeklubb 
Dato: 02.04.2024                            / Drøbak Hundeklubbs lokaler 

Møte nummer 3.2024 

 


Deltagere: 

Kjersti, Mette. Wenche, Birgitte, Tone, Carina og Merethe 
Vara: Bettina, Kjersti Ø. og Tina 

Meldt forfall: 

 

Ikke møtt: 

 

Referent: 

Wenche  

Møtestart: 

19:00 

Møteslutt: 

21:00 

 


Sak 

Referat: 

Ansvar 

Frist 

1 

 

Referat og innkalling  

 • Godkjent 

Alle 

 

2 

 

 • Web Styret/web ansvarlig skal ha møte med valp/unghund. Merethe og Bettina stiller fra styret. Birgitte kaller inn til møte 

Therese 

 

3 

 

Taushetserklæring - Nye i styret 

Nye i styret signert 

alle 

 

4 

 

Borgertoget 

Tonje og Eva er ansvarlig 

Tina følger opp facebook-gruppen 

alle 

 

5 

Valp/grunnkurs under styret 

 • Forslag: komite med repr. fra styret (AG, LP, RL) 

 • Komite har ansvar for alle kurs under “andre” 

 • Komitemedl: Birgitte, Mette, Tina, Eva 

 • Birgitte kaller inn til møte 

alle 

 

6 

Mentalkurs 

 • Ingen maks antall på teori 

 • Praktisk del, 6 stk 

alle 

 

7 

Guider for hytte og appelplassen + Dugnad 

 • Oversikt over hvor utstyr skal plasseres 

 • Laminere bilder: henger, bua etc 

 • RL: sykkelstativ og hyller til bua – Wenche lager skilt 

 • AG: Carina lager skilt 

 • LP: Kjersti Ø lager skilt 

 • Smeller: Tone lager skilt 

 • Dugnad – 3 mai fra kl 17 – grill og kubb etterpå 

 • Grill – Merethe og Carina fikser 

Alle 

 

8 

 

Påmeldinger kurs for refusjon, studieforbundet 

 • Alle kurs og treninger med instruktør bør meldes til studieforbundet. Det må føres oppmøtelister/ påmelding til trening 

Tone/Kjersti 

 

9 

 

Rette tekster i Guide komitéer 

 • “Oppgaver for komiteer” legges ut på styrets fb til gjennomgang 

 • Styret sender epost til komiteene og ber om oppdatering av medlemmer 

 

 
Referat fra styremøte: Mars 2024

Postet av Drøbak Hundeklubb den 5. Mar 2024

Styremøte Drøbak Hundeklubb

Dato: 05.03.2024 / på hytta

Møte nummer 2 - 2024

Deltagere: Kjersti, Silje, Tina, Tonje, Mette, Birgitte, Bettina, Tone, Merethe, Wenche

Referent: Wenche

Møtestart: 19:00 - Møte slutt: 21:00
SAKReferat: Ansvar
1Referat og innkalling • Godkjent
Alle
2Mail fra valg komiteen –

Hei. Dette er hva vi har kommet frem til.  

Grethe trekker seg og både Line og Eva vil være med.    

Nestleder: Mette 2 år  

Medlem:  

 • Merete 2 år 

 • Carina 2 år 

Vara:  

 • Kjersti Ø. 1 år  

 • Tina J. 1 år  

 • Bettina 1 år 

Valgkomité:  

 • Line ønsker plass 

 • Eva ønsker plass  

Alle
3

Årsmøte papirer – 

 • Birgitte går igjennom plan/papirer for årsmøte - rette og sender oppdaterte papirer 

 • Årets navn! Legg ut på gruppene og be om forslag til Årets navn – frist 7 mars. 


Birgitte/ alle
4

«Inspeksjon» av hytta – 

 • Det settes av 45000,- til ny bod 

 • Bytter til kodelås på inngangsdøren til hytta 


Alle
5

Borgertoget – se vedlegg 

 • Mange har lyst til å være med i borgertoget – blir vi mange nok? Bindende påmelding? Bør være minimum 10-15 

 • De som ønsker å være med melder ifra til Eva/Tonje


Alle
6

Brev fra LP-satsingsgruppen – se vedlegg 

 • Birgitte redegjorde for bakgrunnen for klagen fra LP-gruppen. Birgitte sjekker når LP ønsker å trene på onsdager. Er det mulig å låne tid til Grunnferdigheter? 

 • Grunnferdigheter holder kurs på Folkvang vår 2024


Alle
7

Valp/grunnkurs under styret og ikke LP komiteen
Forslag sendt fra AG komiteen + 

 • Det ble diskutert frem og tilbake hvordan man evt kan omorganisere 

 • Avstemning; valp, unhund og miljø legges inn under andre: 7 stemmer for – Birgitte avventer – vara stemmer ikke 

 • Tar saken opp igjen i neste styremøte - organisering – hvem skal ha ansvar for organisering av kurs 


Alle
8

Bytte til sand på banen – se vedlegg 

 • Saken ble ikke tatt opp – se sak fra Eva vedr hall


Alle
9

Nosework – Smeller kommer med utdypende svar 

 • Kjersti forklarte hvorfor man ikke ønsker nosework i hytta 

 • Det er sendt utfyllende svar til gruppen 


Smeller
10

Mentalkurs - De har to varianter av mentalttreningskurset - det ene er en helg lørdag + søndag med foredrag lørdag + trening og konkurransetrening søndag. Og det andre er to ettermiddager med en kveld med foredrag og en kveld med trening. Den siste varianten kan også gjøres til en workshop variant med en hel dag trening.

 • Teorien passer for alle – Praktisk er rettet mot Rally 

 • Dele opp arrangementet, slik at man kan kjøpe billett til den delen man ønsker å delta på 

 • Sjekke i gruppene, hvem som er interessert 

 • Maks antall 


RL/
11

Guider for hytte og appelplassen  - se under 

 • Vårdugnad - ryddes – ta bilder om hvordan det skal se ut både ute og inne 


  1. sånn skal hytte se ut 

  2. Sånn skal uteområdet se ut, ink boder 

  3. Og de kan vell deles med alle instruktører + egentrenings gruppa? 


Alle
12Påmeldinger kurs for refusjon, studieforbundet 
Kjersti/Tone
13

Annet 

 • Eva var innom og informert om hall – ingen gode nyheter – mye politikk. Saken er fortsatt i spill hos kommunen. Flere alternativer kan være mulig. 

 • Påmelding kurs – bruker studieforbundet. Hvis man har et påmeldingssystem, kan man melde inn til studieforbundet. Vi jobber videre med løsning for påmelding. 

 • Henni har sendt brev til styret vedr ny nettside og idrettens online – Styret har svart til Henni. 

 • Hundekjøring - Therese har engasjert Monica Hallen fra Norges hundekjørerforbund som setter opp kurs med trekktrening 4 april. Det vil også komme info om løpetrening. 


Alle

Årsmøte 2024

Postet av Drøbak Hundeklubb den 7. Feb 2024
Innkalling og årsmøtepapirer 

Tirsdag 19mars 2024 kl: 19.00 

 

Klubbhytta

Oberst Eriksens vei 34, 1445 Drøbak

 

 

InnholdDAGSORDEN

 1. Konstituering.
 2. Godkjenne forretningsorden.
 3. Valg av møteleder.
 4. Valg av 2 referenter, 3 personer til tellekorps og 2 til å signere protokollen.
 5. Godkjenne de stemmeberettigede, forhåndsstemmer og fullmakter.
 6. Godkjenne innkalling.
 7. Godkjenne dagsorden.
 8. Behandle styrets årsberetning 2023.
 9. Behandle revidert regnskap 2023.
 10. Behandle forslag til budsjett 2024.
 11. Behandle innkomne forslag og saker.
 12. Fastsette medlemskontingenter for 2025.
 13. Valg (kandidatene er blitt forespurt på forhånd).

 

SAK 1 – KONSTITUERING

Godkjenne forretningsorden: 

Forretningsorden er et sett med regler som skal legges til grunn under gjennomføring av møtet. Forretningsorden godkjennes som første punkt på sakslisten ved åpning av møtet. 

 1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.
 2. Protokollen føres av den valgte sekretæren.
 3. Dirigenten kan forkorte taletiden og sette strek for talerlisten etter behov.

Avstemningsregler:

Avstemning foretas etter at alle som ønsker ordet er ferdig, eller det er vedtatt å sette strek. Møteleder refererer de forslag som foreligger og redegjør for hvordan avstemningen skal foregå. 

Åpen avstemning over et forslag kan foregå ved akklamasjon. Er det mer enn ett forslag kan votering foregå ved håndsopprekking. Stemmene skal telles av et valgt tellekorps og antallet stemmer føres inn i protokollen.  

Avstemning kan avgjøres ved Simpelt flertall • Flest stemmer.
 Alminnelig flertall • 50 % + 1 av de avgitte stemmer • Blanke stemmer teller ikke.
 Absolutt flertall • 50 % + 1 av de avgitte stemmer • Blanke stemmer teller.
 Kvalifisert flertall • 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall • Blanke stemmer teller.

§3-2 Møte og stemmerett  

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes, og har vært medlem i minst 3 uker, har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.  

På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett. 

SAK 2 – STYRETS ÅRSBERETNING 2023

 

STYRETS SAMMENSETNING I 2023:

Leder: Kjersti Pettersen, 1 år,  
Nestleder: Tonje Mørkhagen, PÅ VALG 
Sekretær/styremedlem: Wenche Skau, 1 år 
Kasserer/styremedlem: Birgitte Lysbakken, 1 år 
Styremedlem: Tone Ellingsen, 1 år 
Styremedlem: Silje Merethe Sørvig, PÅ VALG 
Styremedlem: Merethe Schjønneberg, PÅ VALG 
Vara: Bettina Hasle, PÅ VALG 
Vara: Mette Fogstad Eielsen, PÅ VALG 
Vara: Tina Johannessen, PÅ VALG 

Valgkomite 

Leder: Stine Mørkhagen Granum, 1 år, 
Medlem: Grethe Tangberg, PÅ VALG   
Medlem: Heidi Mørkhagen Granum, 1 år 
Vara: Therese Pettersen, PÅ VALG  

Revisor: Siri Sponberg, 1 år PÅ VALG  
Vararevisor: Trude Brenden, 1 år PÅ VALG  

STATUS MEDLEMMER 2023: 
Antall medlemmer pr. 31.12.2023: 371 medlemmer. 
Det har vært holdt 10 styremøter.

OPPSUMMERING AV 2023:
Det har vært 422 deltakere på kursene i Drøbak hundeklubb 2023.
Det har vært ekvipasjer på introkurs, og ekvipasjer på videregående/oppfølgingskurs.

VALP- OG UNGHUNDKURS:

Som vanlig har det vært holdt 4 valpe- og valp- og unghundkurs og med totalt 60 deltakere.   Det viser at det fortsatt er et stort antall deltakere som kommer på kursene til tross for at den økonomiske situasjonen skal ha endret seg for de fleste. Flotte tilbakemeldinger hvor kursdeltakerne bl.a. peker på at instruktørene tilrettelegger slik at alle får stort utbytte av kursene uavhengig av rase og nivå. Stor takk til instruktørene Torill Sander, Heidi Mørkhagen Granum, Henni Haraldsen, Wenche Skau, Mette Fogstad Eielsen og Birgitte Lysbakken.

LP-SATSING:
 Gruppen var så heldig å få Beth Vilbo som er på landslaget som instruktør i 2023. Det er åtte ekvipasjer som har trent i år. Halvparten har konkurrert på offisielle LP-stevner. Det blir to ekvipasjer til som blir med i gruppen i 2024, og antallet blir da 10 aktive. Det tar naturlig nok tid å bygge opp en LP-gruppe da Rallylydighet har vært veldig populært de siste årene. Det er imidlertid viktig å ha en lydighetsgruppe i klubben da det er tydelige tegn på at antall deltakere på LP-stevner øker. Gruppen er derfor utrolig glad for at Beth også vil være LP-instruktør for klubben i 2024.

Gruppen hadde en egen juleavslutning på Peppes Pizza hvor det kun var et forfall. Tone Ellingsen, Torill Sander, Henni Haraldsen, Nathalie Nielsen, Kristin Jacobsen, Martine Winther Urdal, Kjersti Ørgersen og Birgitte Lysbakken deltok. Veldig hyggelig at så mange ville tilbringe kvelden sammen.

Klubben har et offisielt LP-stevne lørdag 25. mai i år på appellplassen, og hele gruppen gleder seg til at både Kjersti med Jeppe og Martine med Nero skal debutere i klasse 1.   Dette blir raser som vanligvis ikke konkurrerer så ofte i lydighet, og noe som blir en veldig god reklame for klubben vår.

MILJØTRENINGSKURS:
DHK arrangerte to Miljøtreningskurs i 2023 med totalt 12 deltagende ekvipasjer. Vår erfaring er at på miljøtreningskursene kan det komme ekvipasjer med til dels store utfordringer. Ofte er det eiere av unghunder i verste hormonalder – opptil 2 år – som melder seg på. Felles for disse er at de ikke har fulgt opp treningen gjennom valpetiden, og møter på grunn av dette ekstra utfordringer når valpen blir unghund. Mange mistolker hundens adferd og menneskeliggjør den. Det kreves derfor spesielt mye av instruktører som holder dette kurset – både i å lese hund, kunnskap om ulike raser og problemløsing. 

Wenche og Mette, som var instruktører på første kurset, opplevde selv med få deltakere at det var krevende å følge opp alle tilstrekkelig. Derfor var de veldig takknemlige for at Torill var med som deltaker og kunne steppe inn som "spesiallærer" for ekvipasjen med størst utfordringer!

På årets andre kurs var det kun fem deltagende ekvipasjer og Henni – med flere miljøtreningskurs bak seg – stilte derfor alene som instruktør. Å ikke ha noen å samarbeide med på et slikt kurs, gjør det spesielt vanskelig å følge opp, tilrettelegge og finne løsninger for ulike problemer som oppstår. Vi ønsker derfor å unngå en slik situasjon i fremtiden.

Men kurset er populært, og ekvipasjene får mye igjen av å delta! Flere ytrer også ønske om å delta på samme type kurs ved en senere anledning. Kursene foregår på forskjellige steder i Drøbak og gir deltakerne ulike utfordringer hver kurskveld. Den ene kurskvelden på vårparten, var vi til og med på busstur! Det gikk veldig bra for alle sammen. Trivelige og rolige hunder, hyggelige passasjerer og bussjåfører som satte pris på "besøket".

Hver kurskveld bød på anledninger til å snakke om en rekke forskjellige temaer. Alt fra kontakt og kos til belønning og tips om hvordan små hundeførere med store, sterke hunder skal klare å få "skikk på bikkja". 

Flere av deltakerne hadde problemer med sine hunder, som utagering og stress, men vi så tydelig fremgang hos ekvipasjene utover i kurset. Eierne var flinke til å jobbe og tok til seg tips, råd og treningsmetoder og vi fikk svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne siste kurskveld.

Ettersom kurset ofte tiltrekker seg utfordrende ekvipasjer og kan være krevende for yngre hunder, skal vi i 2024 teste med to ulike miljøkurs. Ett kurs likt som vi har holdt nå med aldersgrense over 6 måneder, og et kortere kurs med mindre forstyrrelser for yngre hunder (under 6 måneder). Vi ønsker å kunne tilby et kurs som er et mer naturlig neste steg etter valpekurs, i håp om at vi kan forebygge problematferd som vi ofte møter når hundene blir eldre.

RALLYLYDIGHET:

Det ble holdt to introkurs i 2023 med totalt 24 deltagere. Antall ekvipasjer som trener RL i klubben øker fortsatt, og på mandager er det 30-40 ekvipasjer som deltar i klasse 1 og 2. Noen av de som ble rekruttert fra introkursene har allerede debutert i konkurranser.

I konkurransegruppen er vi rundt 8 deltagere, og i 2023 har vi hatt fokus på å gå klasse 3/elitebaner og gi veiledning i det nye regelverket som trådte i kraft ved nyttår.

Klubben leide inn Ina Wold Eriksen til å holde kurs i det nye regelverket på starten av året. Det er mye nytt å forholde seg til, så dette var en nyttig gjennomgang.

Rallylydighetsgruppa har i samarbeid med Michelle Malmåsen utarbeidet et helt nytt kurs kalt Grunnferdigheter. Kurset skal bl.a. gi hunden et bevisst forhold til posisjoner, plassering og kroppskontroll. Kurset passer best for ekvipasjer som skal konkurrere i RL og/eller LP. Kurset ble satt opp to ganger i løpet av året og vi fikk svært gode tilbakemeldinger på at dette var nyttige og morsomme øvelser.

11.-13. august arrangerte Drammen Brukshundklubb Norgesmesterskap i rallylydighet og klubben hadde flere påmeldte deltagere. Vi gratulerer Therese Pettersen og Ipa som uoffisiell norgesmester i klasse 1, og Michelle Malmåsen og Cnø med en flott fjerdeplass i NM-finalen.

I september arrangerte klubben dobbelt rallylydighetsstevne sammen med Norsk Hovawart Klubb på Breivoll i Ås. Dette er første gang det blir arrangert dobbelt rallylydighetsstevne i Norge (dvs. at en ekvipasje fikk mulighet til å starte i to ulike konkurranser lørdag og det samme på søndag. Fire starter på en helg er en skikkelig utfordring!)

Det var til sammen over 400 påmeldte ekvipasjer.

Det var hardt arbeid både i forkant, underveis og etterpå, men vi fikk det til! Målsettingen vår om at alle som hjalp til også skulle få starte, gikk nesten. Det var, dessverre, noen som måtte stå over konkurransen på søndagen for at vi skulle klare å komme i mål med alt det praktiske.

Vi fikk mange gode tilbakemeldinger fra deltakere i etterkant av stevnet, så klapp på skulderen og en stor takk til alle som hjalp til!

Også i 2023 arrangerte klubben «Trippel» i samarbeid med Moss og omegn hundeklubb og Follo Brukshundklubb. «Trippelen» er en uoffisiell konkurranse der klubbene hadde 20 påmeldte ekvipasjer hver, og hvor bedømmingen i klassene gjøres av klubbenes egne medlemmer. Arrangementet gir god trening i å være i en konkurransesituasjon.

Klubben har fått en ny instruktør i løpet av året. Velkommen som instruktør, Mette Fogstad Eielsen.

Til slutt, tusen takk til alle de flinke utøverne vi har i klubben som stiller opp like blide og positive hver mandag - uansett vær!

SMELLER:

Vi har hatt to intro kurs i Smeller, ett i februar med 5 ekvipasjer og ett i oktober med 7 ekvipasjer. 

På mandager har det vært en stabil gjeng på 5-10 deltagere som har hjulpet hverandre og trent i hytta. 

Vi venter på at regelverket skal gå igjennom, og har derfor måtte vente på å kunne delta på stevner eller selv arrangere stevner.

Flere av våre ekvipasjer deltok på en gjennomkjøring av klasse 1 og 2 i Drammen søkssenter. Her fikk vi virkelig testet våre kunnskaper, og fikk mange konstruktive tilbakemeldinger både på øvelsene og bedømmelsene.


 AGILITY:

Utfordringen med innetrening i vintermånedene er igjen sosialt og miljømessig en stor utfordring, og det begynner å bli prekært å få dette på plass for å kunne fortsette å ha det gode miljøet og samholdet som jo fortsatt er der.

Vinteren 2022/2023 var ag-gruppen tilbake i ridehuset, men det var sene treningstider. Men treningene ble gjennomført med masse bra baner, og svært god inspirasjon for de som deltar.

 

Nybegynnerkurs og barn/unge

I 2023 ble det gjennomført to ulike introkurs i agility, ett på våren og ett på høsten.

Etter helgene med introkurs ble det vanlige torsdagskurset gjennomført.
 Det er krevende for treningsmiljøet når den beste treningstiden på torsdager går bort til nybegynnertrening, samtidig som det er barn- og ungetrening på tirsdager fram til kl. 19.30. Vi ønsker oss flere timer i døgnet, slik at alle får trent bra.

Høsten 2023 var det rundt 25 barn og unge som trente. Mange av disse blir borte i løpet av vinteren fordi det går så lang tid til det er et treningstilbud igjen. Det blir spennende å se hvor mange som kommer igjen nå som vi i mars 2024 har startet opp igjen treningene.

Tilbudet for barn og unge vil videreutvikles i 2024.  De blir delt i to grupper fra 0-12 år og fra 12-18 år. De er nå fire ansvarlige er Bettina Hasle, Bjørg Astrid Johannessen, Eva Tønnessen og Lilly-Ann Myhrvold og styret vil bli holdt informert om deres arbeid videre.

Ingen behøver å konkurrere

Agility-gruppen er jo egentlig litt opptatt av at det skal være mulig å bare trene og ha det gøy med hund, og at man ikke behøver å dra rundt på konkurranser. Men så er det jo samtidig slik at det er så hyggelig og sosialt når flere drar av gårde og tester ut treningsarbeidet som har vært gjort i disse konkurransene, men alle skal vite: Man er like velkommen på trening selv om konkurranseambisjonene IKKE er der.

NM

NM i 2023 ble arrangert i Arendal, og klubben hadde to small lag i finalen, og ett medium-lag men det ble ikke medalje i år. De fremste prestasjonene ellers stod Vilde Jørdre Øybekk og geo ble Arnedalsmester (uoffisiell norgesmester) i klasse ekstra large, Carina Rønningen med Bixter var så nærme så nærme en medalje i klasse medium i NM, det ble en helt super fjerdeplass. Og mest rørende: Tonje Mørkhagen med Bella kom seg hele veien til finalen og ble nr 10 av 82 i NM!

Junior-NM

Her tok rett og slett Drøbak hundeklubb storeslem. Annie Tellnes tok alene to gull, både i medium og large-klassen med sine hunder Vanilje og Olympia, mens Kai Olsen tok gull i small klassen. Tilla Storaas med «lånehund» Binki tok sølv i smallklassen og Eva Marie Pedersen med Amira en flott 6. plass i klasse large.

LANDSLAG

Vala Hjorth-Jenssen og Saya kvalifiserte seg egentlig både til VM og Nordisk mesterskap i uttaksløpene i 2023. Det betyr at de er blant landets fire fremste ekvipasjer i mellom-klassen. Utrolig imponerende.

Junior-VM i England

Her hadde Drøbak hundeklubb med Annie Tellnes som startet med både Vanilje og Olympia. Annie og hundene gjorde nok en gang en fantastisk innsats under VM.Aldersgrensen er her 18 år, så i 2024 er Annie for gammel til deltakelse.

Sommerstevne

For andre gang ble det arrangert sommerstevne på kunstgressbanen bak Frogn videregående skole. At Frogn kommune og DFI nok en gang sa ja til dette er vi svært takknemlige for, og det gjelder også i 2024. Stevnet gir svært gode inntekter for oss.

Follo brukshundklubb stilte nok en gang med å låne ut både gjerde og utstyr. Vi er veldig takknemlig for å ha en så grei naboklubb. Men altså: det var en haug med mennesker som jobba fra 16-22 på fredag, fra 7-22 på lørdag og tilsvarende søndag. Det var ikke en sur mine å se noe sted, og agility-gruppa fikk utrolig mye skryt for akkurat det. At ingen var sure, men løste de utfordringer som måtte dukke opp. Det er bare å ta av seg og bøye seg i hatten for alle disse fine folka vi har i agilitygruppa. Her stilte ferske nybegynnere opp side ved side med de mer garva dugnadsfolka.

Til slutt må årets AG hunder for 2023 ikke glemmes (resultater hentet fra systemet

devent):

Kl 1: Trine Hallum og Perla

Kl 2: Tonje Mørkhagen og Noah

Kl 3: Vala Hjorth-Jenssen og Saya


SAK 3 – RESULTAT RAPPORT 2024

 

SAK 4 – REVISJONSBERETNING


SAK 5 – FORSLAG TIL BUDSJETT 2024

 

DRØBAK HUNDEKLUBB         FORSLAG TIL BUDSJETT 2024:

INNTEKTER:

Medlemskontingenter                                      kr.   135.000                                OVERSKUDD: kr. 140.700

DM/RL + LP                                                          kr      40.000

Auguststevnet                                                    kr.      80.000

Ag-innetrening                                                    kr.      15.000

Trippelstevnet                                                     kr.        6.000

Kurs                                                                       kr.    430.000    

Studieforbundet                                                 kr.      40.000

Tilskudd kommunale og private midler         kr.    100.000

Diverse inntekter (renteinntekter, brus)       kr.      20.000

Sum inntekter                                                      kr. 866.000

UTGIFTER:

Klubbarrangementer/møter                            kr.    10.000 

Styreutlegg                                                          kr.    39.000

Kontingenter NBF m.m.                                    kr.      6.000    

Konkurransekurs Ina                                          kr.      5.000

Oppgradering/utstyr LP-gruppa                      kr.    15.000

Oppgradering/utstyr RL                                    kr.    14.000

Oppgradering/utstyr Smeller                           kr.      7.000

Oppgradering/utstyr AG inkl Barn/Ungdom kr.    87.900

Lystavle                                                                kr.    19.400

Kickbike                                                                kr.    17.000

Mobil speilvegg                                                  kr.    12.000                

Data og kontorrekvisita                                     kr.    20.000

Strøm, septiktank + vedlikehold klubbhytta kr.  175.000 

Instruktørutgifter alle kurs                               kr.  275.000

Revisjonshonorar                                                               kr.      8.000

Diverse (sponsorkostnader, gaver, gebyrer) kr.    15.000

Sum utgifter                                            kr. 725.300

SAK 6 – MEDLEMSKONTINGENT 2025  

Styret foreslår at medlemskontingenten forblir uendret i 2024. Dette betyr at Drøbak hundeklubb har følgende medlemskap med tilhørende kontingenter i 2024:  
Hovedmedlem kr. 400,-, Husstandsmedlem kr. 100,- og Juniormedlem 200,-.

Medlemsrekruttering  

Antall medlemmer pr 31.12 2023:  
 371 medlemmer derav:
325 hovedmedlemmer 
4 husstandsmedlemmer
19 juniormedlemskap
2 æresmedlemmer
21 instruktører

Drøbak hundeklubb har vært et tilbud for alle hundeinteresserte i Drøbak og omegn i 50 år.
I dag har vi 371 medlemmer på medlemslisten fra 4 til 80 år.

SAK 7 – OPPUSSING AV DRØBAK HUNDEKUBB

Styret er bekymret for hytta og appellplassen, og styret har derfor innhentet snekker som har kommet med følgende tilbakemeldinger:
Utgansdøren må repareres.
Boden ute er sliten og rotten. Det må lages ny.
Takrennene er overfylt med blader m.m. Dette må vi være flinkere til å fjerne. Det er slike tilfeller som ødelegger hus. Det er nødvendig å rense både tak og takrenner, og dette bør prioriteres til våren.

Klubben sliter med snø, overvann, dårlig drenering og avrenning på banen. Det vil for fremtiden bli forbudt med granulater (mulig 2030-2032), og Frogn kommune har allerede en visjon om null-utslipp av granulat i naturen da mikroplast er et stort problem.

Hvis vi bytter til sand blir det ingen utslipp/forurensning av granulater, og miljøet blir tatt hensyn til. Det er bedre for hundene våre som ikke får i seg mikroplast når de plukker opp leker eller godbiter fra banen. Sand varmes fort opp, og det gjør at snø og is smelter raskere når det er varmegrader. Hvis vi hadde kjørt på sand nå, hadde banen vært strødd og vi kunne fint trent selv om det er litt is under. Dette hadde også satt fortgang i snø/issmeltingen. Hvis vi har sand kan snøen freses/måkes et godt stykke ut i skogen, og da slipper vi avrenning på banen når snøen smelter. Evt. overskuddssand om våren lagres på kanten og brukes senere.
Prisestimat på dette er:

SAK 8 – INNKOMNE SAKER

Det har kommet inn to forslag:

Sak 8.1

Hei
 Jeg ønsker at det på årsmøtet blir gjort en fullstendig redegjørelse for innføringen av Idretten Online i Drøbak Hundeklubb.  

- Hvorfor ble dette systemet valgt?
 - Hvordan foregikk prosessen?
 - Hvilke endringer innebærer dette for medlemmene, ikke-medlemmer og instruktører?
 - Hva er omfanget av hva systemet skal brukes til? Kun hjemmeside og påmelding til kurs, eller også som kommunikasjonsplattform, medlemsregister osv.?
 - Generelle fordeler og ulemper vs andre administrasjonssystemer?
 - Fremtidsplaner ved bruk av systemet?
 For øvrig er det ikke mulig å finne protokoller fra tidligere årsmøter eller styremøter på hjemmesiden. Det foreligger derfor ingen informasjon om temaer som ble diskutert og konklusjoner som ble tatt for tidligere saker.

 

Sak 8.2

Følgende sak ønskes behandlet på årsmøte:
 Med bakgrunn i innføringen av Idretten Online, er det ønskelig med en redegjørelse fra styret om
  - Hvorfor ble Idretten Online foretrukket?
 - Bakgrunnen for valget
 - Fordeler
 - Økonomiske fordeler
 - Administrative fordeler
 - Hvilke ulemper var det med Deltager.no som gjorde at Idretten Online ble valgt?

 

Svar på sak 8.1 og 8.2 

Idretten Online ble valgt for å ha alt om DHK på en plattform: medlemmer, kurs, trening, egentreninger, styret og komiteer. 

Økonomisk er også Idretten Online rimeligere enn Deltager.no. og de gamle websidene.
Bare avgift pr påmelding er ca. kr 2 rimeligere. 
Ventelister, flytting av deltagere og egentrening er gratis hos Idretten Online, men koster 199,- pr mnd. hos Deltager.no.

Planene videre er å bli kjent med systemet slik at man kan flytte på oppdaterte kalendere, enkelt å legge inn kurs, treninger og egentreninger. Samtidig som det er et verktøy som er enkelt og raskt å bruke både for felles treninger, kurs og egentreninger. 

Protokoller og årsmøte papirer ligger nå på den nye hjemmesiden vår. 

I tillegg har vi fått en ny og spennende hjemmeside som er enklere å finne frem i.

 

 

SAK 9 – VALG

Valgkomiteens enstemmige innstilling til styre og stell i Drøbak hundeklubb:

Styret for Drøbak hundeklubb 2024:

Leder: Kjersti Pettersen, 1 år igjen

Nestleder: Mette Fogstad Eilesen, 2 år
Sekretær/styremedlem: Wenche Skau, 1 år igjen
Kasserer/styremedlem: Birgitte Lysbakken, 1 år igjen
Styremedlem: Tone Ellingsen, 1 år igjen
Styremedlem: Carina Rønningen, 2 år
Styremedlem: Merethe Schjønneberg, 2 år

Vara: Bettina Hasle, 1 år
Vara: Kjersti Ørgersen, 1 år
Vara: Tina Johannessen, 1 år

Valgkomite

Leder: Stine Mørkhagen Granum, 1 år
Medlem: Eva Tønnesen, 2 år
Medlem: Line Einvik Stryker, 2 år,
Vara: Therese Pettersen, 1 år

 Revisor: Siri Sponberg, 1 år 

Vararevisor: Trude Brenden, 1 år 

 

Vi minner avslutningsvis om at det ikke er lov med benkeforslag i valg i Drøbak hundeklubb, men de innkomne forslagene som er mottatt innen fristen kan selvsagt bli foreslått opp mot valgkomiteens innstilling. Vi har bestrebet oss hardt på å få en god sammensetning i styret både med tanke på aktiviteter, bakgrunn og alder, og vi håper årsmøtet vil slutte seg til våre forslag. Vi ønsker dere et godt valg!

  
Referat fra styremøte: Januar 2024

Postet av Drøbak Hundeklubb den 23. Jan 2024

Styremøte Drøbak Hundeklubb

Dato: 23.01.2024 / på hytta

Møte nummer 1 - 2024

Deltagere: Kjersti, Silje, Tina, Tonje, Mette, Birgitte, Bettina, Tone, Merethe, Wenche

Referent: Wenche

Møtestart: 19:00 - Møte slutt: 21:00


SakAnsvar 
1

Årsmøte

• 19 mars 2024, kl 1900 i DHK – klubbhytte
• Hvem er på valg: Tonje (nestleder) Silje (medl) Merethe 
(medl) Mette (vara) Tine (vara) Bettina (vara) Grethe 
(valgkomite) Therese (valgkomite)¨

• Ikke på valg: Kjersti (leder) Birgitte (kasserer) Tone og Wenche (sekretær)

• Birgitte sender e-post og varsler – komiteene og medlemmer
• Wenche tar kontakt med Stine (leder i valgkomiteen) og gir oppdrag om å finne medlemmer som vil stille til valg

• Birgitte har kontakt med Siri (revisor) for regnskap og revisjon
• Wenche setter sammen papirer i samarbeid med Birgitte


Kjersti

Birgitte

Wenche


2

Budsjett 2024

• Smeller kr 7000,- (utstyr)
• RL kr 14000,- (utstyr)
• Trekkhundgruppe kr 17000,- (2 stk kickbike – må finne egnet/trygg lagring)
• AG kr 67900,- (diverse utstyr). Kr 16300,- er allerede brukt. 
• Barn og unge ber om 19300,-
• DHK Alle: 
Mentaltreningskurs med Ina Wold Eriksen kr 5000,-
Speil vegg på hjul kr 10000,-
Lystavle kr 19400,-
Det som settes av på budsjett er maks sum for året – det blir ikke bevilget ekstra penger utover dett

Birgitte 

Mette sjekker  med Ina3

Utgifter i kurs – eks lunsj – må dekkes i kursavgiften til kurset


Alle
4

Merethe (stefar) sjekker ytterdør m/karm + gulv som svikter inne i hytta + bod ute og prøver å gi ca pris. Det som MÅ gjøres tas inn i budsjett vedlikehold

Merethe
5

DM/stevner - Husk også å legge ut på hjemmesiden
• LP 25 mai • RL september • AG kommer


Alle
6

Kurs 2024 • Sporkurs m/ Mona Herjuaune - OK


Kjersti
7

Nosework
Kommet forespørsel om å sette opp kurs/trene nosework inne i hytta Styret sier nei til dette, da nosework ikke er en offisiell nkk-sport. Hvis nosework kommer inn under nkk, vil styret ta saken opp igjen

Alle
8

Grunnferdighetskurs
• Legger det under Annet med link fra Rally. Kurs som passer for alle som ønsker å trene grunn ferdigheter (ikke hverdags lydighet)Ønsker å sette opp kurset på onsdager, da det er ikke kapasitet på mandager – da er banen opptatt til kurs fra kl 1730 – 2100. Kjersti prøver å finne 6 onsdager hvor det ikke kommer i konflikt med valp/unghundkurs og LP-gruppe.

Kjersti / wenche
9

Instruktør valp/unghund og miljø Forhånds krav i forbindelse med søknaden om å bli instruktør  for valp og valpe- og unghundkursene ble gjennomgått


10

PC – styret innvilger inntil kr 3000,- til innkjøp av pc. Benyttes av sekretær og til andre klubb formål. Mette (Ole Eielsen) kjøper inn pc –Kjersti setter den opp.

Mette

Kjersti

11

Styremøte 2024

• 5 mars kl 1900 • 19 mars kl 1900 – Årsmøte• 2 april kl 1900• 7 mai kl 1900• 4 juni kl 1900Årsmøte 2022

Postet av Drøbak Hundeklubb den 27. Aug 2023

STYRETS SAMMENSETNING I 2021: 

Leder: Kjersti Pettersen 
Nestleder: Tonje Mørkhagen 
Sekretær: Tone Ellingsen 
Kasserer: Birgitte Lysbakken 
Styremedlemmer: Anne King og Harald Schjelderup 

Varamedlemmer: Wenche Skau og Eva Tønnessen 

Valgkomiteen:  
Leder: Helene Nordstrøm Pettersen 
Medlemmer: Stine Mørkhagen Granum og Grethe Tandberg.
Varamedlem: Elisabeth Langseth Rabe 

Revisor: Siri Sponberg  

STATUS MEDLEMMER 2021: Antall medlemmer pr. 31.12.2021: 337. Det har vært holdt 10 styremøter. 

Oppsummering av 2021 som nok en gang ble et helt spesielt år pga koronaen, og som til tross for det har vært 156 deltakere på kursene og 127 deltakere på de videregående treningene:   

 

Agility

AGILITY : Også 2021 var sterkt preget av koronapandemien. Det gjelder både med tanke på at antall konkurranser er redusert, store utfordringer med innetrening, og gjennomgående tiltak med tanke på å begrense antall deltakere.Våren 2021 ble det gjennomført to ulike introkurs i agility. Instruktører var Yvonne Langerud og Eva Tønnessen. Sistnevnte med Carina Rønningen og Silje Merete Søvig som hjelpere. Etter helgene med introkurs ble det vanlige torsdagskurset gjennomført. Det var krevende med opp mot 20 helt ferskeekvipasjer på trening hver gang, men vi kom i mål.Rett før sommerferien ble det arrangert avslutning med innlagt bronsemerkeprøve. Den klarte 11 ekvipasjer: Randi Person, Maja, Lilly, Max, Cecilie Finstad, Carina Rønningen, Tonje Mørkhagen, Cecilia og Astrid Driva Rødsand. Petronella og Sjokolade klarte også merket og Helge med Aya.Da høsten startet opp viste det seg at svært mange av de unge deltakerne fra vårens nybegynnerkurs ønsket å fortsette å trene. Derfor hyret vi inn Madeleine Dreier og Helene Norstrøm Pettersen som instruktører på et opplegg for fire uker. Interessen tok helt av, og dette medførte at vi fikk med sju instruktører til som fram til siste helg i november sørget for treninger for barn og unge hver tirsdag fra 17-19. Vi hadde rundt 25barn og unge under 16 år som tidvis var med på trening, noen mer ivrige enn andre.I tillegg hadde vi også vanlig introkurs i agility med oppfølgingskurs i etterkant. Det var med de samme instruktørene; Eva og Yvonne med hjelp fra Silje og Carina.Vi reiste en stor gjeng til Arendal 2 ganger i 2021 og hentet hjem masse premier og gode opplevelser, og for en gjeng å reise på tur med skal man lete lenge etter. Under NM i Sandnes i år hadde vi masse flotte folk som deltok.De beste resultatene stod Carina Rønningen og Bixter og Merete Schjønneberg og Hippie for.
 5De ble Sandnesmestre i klasse 1, henholdsvis størrelse medium og small. Helene Nortstrøm Pettersen kapret en 4. plass med Pixie.NM fungerte også som uttaksløp til nordisk mesterskap som skulle avvikles på hjemmebane i Moelv. Her fikk både Kjetil Harms med Tesla og Helene Norstrøm Pettersen med Pixie plass. Kjetil både individuelt og på lag. Helene individuelt. Helene ble tredje beste norske og dermed deltakelse i finalen der hun kapret en åttende plass individuelt, mens Kjetil tok sølv med laget sitt. Gratulerer så mye til begge to!Mange har debutert i 2021, og mange har prøvd seg på blåbærkonkurranse. Ingen nevnt, ingen glemt. Stor stas var det da vi hadde sesongavslutning siste søndag i november. For en dag det ble! Det er så utrolig hyggelig at så innmari mange blide folk i alle aldre stiller opp! At vi hadde 20 stykker under 14 år på startstreken er helt vanvittig, og nesten 40 hunder på blåbærstevnet -bare oss i klubben liksom! 16 hunder startet på bronsemerke også! Disse klarte merket etter en lang dag og fortjener ekstra hurra! Carina med Loppa, Anja med Luna, Kaja Vedvik med Bård, Trine Hallum med Happy, Angelica Tellnes med både Olympia og Vanilje. Og Ella med Panza! Og raskeste hund i kort blåbær Roma til Carina. Raskeste hund i lag blåbær Zsomi med Fanni, den siste to tideler foran Kaja og Bård.Det er mange andre ekvipasjer vi kunne trukket fram i årets om gikk. Vi arrangerte DM som vanlig med Yvonne Langerud som general, og et stort blåbærstevne, og nok en gang med Yvonne som sjef. I og med det var litt færre deltakere i DM enn tidligere så får vi se om nye løsninger for 2022 kan by på flere folk. Vi har mistet veldig mye parkeringsmuligheter og det gir utfordringer med tanke på opplegg.Til slutt må vi ikke glemme årets AG hunder 2021 (resultater hentet fra systemet devent).KL 1: Line og IrisKL 2: Vibecke og TezKL 3: Helene og PixieLYDIGHET:Det har vært holdt fem valpe-og grunnkurs med totalt 90 deltakere. Det ble på grunn av stor pågang satt opp et ekstra kurs. Som vanlig ble det utrolig mange flotte tilbakemeldinger.På den videregående hverdagslydighetstreningen og bronsemerkegruppen våren 2021 var det 24 påmeldte, men antall treningskvelder måtte forkortes noe på grunn av koronaen. Til høstsesongen var det påmeldt 34 ekvipasjer, og dette ble for mange ekvipasjer så antallet måtte fordeles på tre grupper. To av gruppene ble fordelt på hver sin time, og bronsemerkegruppen trente ved Heer skole. Det deltok etter hvert 6 ekvipasjer i bronsemerkegruppen, og følgende klarte bronsemerket: Tonje Lund med Molly, Cathrine Mevold med Bella og Jannecke Hemsen med Aya. Gratulerer til alle tre!
 6Stor takk til instruktørene Torill Sander, Henni Haraldsen og Birgitte Lysbakken samt assistentene Wenche Skau, Heidi Mørkhagen Granum og Maria Kjetså som har vært med å holde kurs og treninger for totalt 170 ekvipasjer i 2021! LP-satsingen som foregikk i hele 2021, og med regelmessig trening av ekstern instruktør har gitt resultater. Kristin Jacobsen med Hugo debuterte i klasse I og konkurrerte to ganger. Den ene gangen fikk hun en første premie som betyr at hun og Hugo nå kan starte i klasse II. Tone Ellingsen med Trixen har også debutert i klasse I og fått opprykk til klasse II. Nathalie Nielsen med Zlatan har flere ganger konkurrert i klasse III. Det blir spennende å følge alle tre videre, og også de andre ekvipasjene som trenger litt lengere tid da de foreløpig har unghunder.I tillegg har Hanne Skutetatt LPI tittel og fått opprykk til klasse 2 med Athene

RALLY LYDIGHET

Det ble holdt ett introkurs i 2021 med totalt 11 deltakere. Antall ekvipasjer som trener RL i klubben øker, og på mandager er det over 30 ekvipasjer som deltar fast i videregående-og konkurransegruppen. Flinke instruktører driller deltakerne i enkeltøvelser og baner i varierende vanskelighetsgrad.I tillegg er det en del ekvipasjer som også i år har trosset vær og vind, og har trent RLute i høst og vinter. RL-gruppenTeam R(e)ally gooder blitt en kjempeflott gjeng. Flere og flere ekvipasjer fra klubben reiser rundt og konkurrerer, og kommer hjem med flotte resultater og pallplasser. Det er flere som gjør det veldig bra i klasse 1 og 2 med både RL1 og RL2 tittel, og i tillegg mange ekvipasjer som er kommet opp i klasse 3 og elite. I 2021 stilte 10 ekvipasjer i NM i rallylydighet, og for flere var det første gang de deltok i NM. Det var mange gode prestasjoner i 2021 og spesielt må vi trekke frem Michelle Malmåsen, som stilte med to hunder (Cnø og Glasha) i NM-finalen i august, og kom på en super 4. plass med Cnø. Som tidligere landslagstrener har hun bevist at hun er en av Norges beste Rally-instruktører, og som vi er så heldige å ha som instruktør i klubben. Michelle ble også tatt ut på landslaget i 2021 med Cnø. Reiste også med laget til Nordisk i Stockholm i desember, og hvor laget kom på en flott bronseplass og 10. plass individuelt.Hanne Skute, vår instruktør og gode lagvenninne, har også gjort det særdeles bra i år. Hun har på 5 måneder gått med Athene fra klasse 1 til å få to napp i Elite. Med Samba har Hanne også fått RL Champion, hatt mange pallplasser i Jr Norgesmesterskap i rally og lydighet, samt blitt nr 10 i NM i Rallylydighet for junior. Bare i år har hun tatt tre titler, i lydighet og rally, og er på god vei til å sette seg på kartet for fremtiden. Nå har Hanne reist i militæret, og vi gleder oss allerede til hun kommer tilbake.Til slutt, tusen takk til alle våre flinke instruktører: Michelle Malmåsen, Hanne Skute, Kjersti Pettersen og Tone Ellingsen.

SMELLER:

Det har ikke vært introkurs i Smeller i 2021, og heller ikke holdt faste treninger på grunn av covid 19 da det ikkeer mulig å holde god nok avstand til hverandre i klubbhytta.Mange savner smellertreningen, og håper at klubben i 2022 kan få startet opp igjen både med kurs og treninger.Det er viktig å holde seg oppdatert, og instruktørene Kjersti Pettersen og Tone Ellingsen deltok på seminar som ble holdt i Drammen for å gå igjennom de nye reglene for Smeller.

MILJØTRENINGSKURS:

Fra kursdeltakerne på hverdagslydighetskurset har vi fått tilbakemelding på at det ofte er vanskelig å ta med øvelsene de lærer på appellplassen ut i hverdagen. Med forslag fra Henni Haraldsen bestemte derfor LP-gruppa å prøve ut et miljøtreningskurs. Kurset er ment å skulle erstatte kurset i hverdagslydighet.Henni Haraldsen og Torill Sander startet med å gjennomføre et kurs som gikk over seks ganger fordelt på fire ganger i november/desember 2021, og to ganger i januar 2022. Kurset var fulltegnet, og har foreløpig vært en suksess. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger og kursdeltakerne er veldig fornøyde. Her er noen tilbakemeldinger:“God trening i naturlig miljø med situasjoner vi møter i hverdagen.”“At det var rundt i «vanlige omgivelser», gjør det lettere å generalisere. Og situasjonene er mer like livet ellers. Flott at det ikke var så veldig mange deltagere.”Treningene har foregått på ulike steder i Drøbak hver uke. Vi har gjennomgått øvelser som: gå pent i bånd, passeringer, innkallinger, besøk i dyrebutikken, balansering på apparater, besøk rundt museet hvor det bl.a. har vært dyr ute, gå bak i trapper og smale stier, gruppetur, skjult innkalling, byttet hund, osv. I tillegg har miljøtreningskurset gitt oss mulighet til å jobbe med ting som hundene synes er skummelt eller som eier har utfordringer med på tur.Deltakerne ble kjempeflinke og følte på mestringpå en helt annen måte enn på kursene på appellplassen.Vi håper og tror at dette er et kurs som er kommet for å bli, og at vi treffer kursdeltakerne på en helt annen måte enn tidligere. For 2022 er det planlagt gjennomført 5 miljøtreningskurs.

PASSERINGSKURS:

Det ble satt opp et passeringskurs hvor 12 ekvipasjer deltok, og hvor Henni Haraldsen og Torill Sander var instruktører. Flere andre instruktører fungerte som forstyrrelser med sine hunder, og deltakerne fikk virkelig store utfordringer slik de ofte møter i hverdagen. Kjempe fine tilbakemeldinger fra deltakerne.

DRØBAKMESTERSKAPET:

DM ble holdt lørdag 4. og søndag 5. september. Antall påmeldte: i RL var det 91 påmeldte. I LP totalt 35 påmeldte, AG 206 og AG Lag 13 påmeldte. Overskuddet ble kun kr. 19.900 da påmeldingene var færre enn normalt. Som vanlig var deltakerne veldig fornøyde med premiene og gjennomføringen av DM

NYE NKK INSTRUKTØRER:

I november fikk Drøbak Hundeklubb 3 nyeNKK trinn 1 instruktører. Heidi Mørkhagen Granum, Maria Valkeneer Kjetså og Wenche Skau. Veldig gøy å få dere som instruktører i Drøbak Hundeklubb som nå har totalt 20 instruktører fordelt fra trinn 1 til trinn3.